O'Reilly logo

Stockfotografie by Robert Kneschke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

TP
pql`hclqldo^cfb
jÉåëÅÜÉå= RKN
~ÄÉê= ã~ä= ÉáåÉ= ~äéÜ~ÄÉíáëÅÜ= ëçêíáÉêíÉ= iáëíÉI= ïÉäÅÜÉ= sÉêÄÉå= ~ã= Ü®ìÑáÖëíÉå
ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉåK=fÅÜ=Ü~ÄÉ=ÇáÉ=iáëíÉ=~ìÑ=Å~K=VM=têíÉê=ÖÉâêòí=ìåÇ=eáäÑëîÉêJ
ÄÉå=ïáÉ=Ü~ÄÉåI=ëÉáåI=âååÉåI=ïÉêÇÉåI=ëçääÉå=ÉíÅK=ÉåíÑÉêåíK
tÉê=ëÉáåÉ=cçíçë=ëç=ã~ÅÜíI=Ç~ëë=Éáå=_Éíê~ÅÜíÉê=~ìÑ=ÇáÉ=cê~ÖÉ=Êt~ë=ëáÉÜëí=Çì
~ìÑ=ÇÉã=cçíç\Â=ãáí=ÉáåÉã=sÉêÄ=~ìë=ÇÉê=iáëíÉ=~åíïçêíÉíI=Ü~í=ÖìíÉ=`Ü~åÅÉå=áå
ÇÉê=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉK
b ~åêìÑÉå b Ü~äíÉå b ëÉÜÉå
b ~åíïçêíÉå b Ü~ëëÉå b ëáåÖÉå
b ~êÄÉáíÉå b ÜÉäÑÉå b ëáíòÉå
b ~ìëêìÜÉå b ÜçÑÑÉå b ëéáÉäÉå
b ~ìëï®ÜäÉå b ÜêÉå b ëéêÉÅÜÉå
b ÄÉÉåÇÉå b â~ìÑÉå b ëéêáåÖÉå
b ÄÉÖáååÉå b âçÅÜÉå b ëíìÇáÉêÉå
b ÄÉÜ~åÇÉäå b âçëíÉå b í~åòÉå
b ÄÉåìíòÉå b â®ãéÑÉå b íêÉÑÑÉå
b ÄÉêÜêÉå b ä~ÅÜÉå b íêáåâÉå
b ÄÉëìÅÜÉå b äÉÖÉå b ìåíÉêëííòÉå
b ÄÉïÉÖÉå b äÉêåÉå b îÉêÄÉëëÉêå
b ÄêÉååÉå b äÉëÉå b îÉêÖÉëëÉå
b ÇÉåâÉå b äáÉÄÉå b îÉêÖäÉáÅÜÉå
b ÇêÅâÉå b ä®ÅÜÉäå b îÉêâ~ìÑÉå
b ÉåíëÅÜÉáÇÉå b äÖÉå b îÉêä~ëëÉå
b ÉêáååÉêå b ÑÑåÉå b îÉêäáÉêÉå
b Éêâä®êÉå b éìíòÉå b îÉêëéêÉÅÜÉå
b Éêò®ÜäÉå b êÉÇÉå b îÉêëíÉÅâÉå
b ÉëëÉå b êÉáëÉå b ï~ëÅÜÉå
b Ñ~ÜêÉå b êÉååÉå b ïÉáåÉå
b Ñ~ääÉå b ë~ÖÉå b ïÉêÑÉå
b ÑáåÇÉå b ëÅÜ~ìÉå b ïáëëÉå
b Ñê~ÖÉå b ëÅÜáÅâÉå b ò~ÜäÉå
b ÑÜäÉå b ëÅÜä~ÑÉå b òÉáÖÉå
b ÑääÉå b ëÅÜäáÉÉå b òÉêëíêÉå
b ÖÉÄÉå b ëÅÜãÉêòÉå b òáÉÜÉå
b ÖÉÜÉå b ëÅÜåÉáÇÉå b òìÄÉêÉáíÉå
b ÖÉïáååÉå b ëÅÜêÉáÄÉå b ò®ÜäÉå
b Öä~ìÄÉå b ëÅÜêÉáÉå
TQ
pql`hclqldo^cfb
_ÉäáÉÄíÉ=jçíáîÉh~éáíÉä=R
Beziehungen
^ää=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=jÉåëÅÜÉåI=ÇÉêÉå=hêáíÉêáÉå=çÄÉå=Éêâä®êí=ïìêÇÉåI=ä~ëëÉå
ëáÅÜ=áå=îáÉäÑ®äíáÖÉå=_ÉòáÉÜìåÖÉå=~ìÑ=cçíçë=âçãÄáåáÉêÉåK=pÉáÉå=Éë=lã~=ìåÇ
båâÉäI=jìííÉê=ìåÇ=háåÇI=cêÉìåÇÉI=hçääÉÖÉåI=cäáêí=òïáëÅÜÉå=òïÉá=cêÉãÇÉå=ìåÇ
ëç=ïÉáíÉêK
aáÉëÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=ãëëÉå=ÇáÉ=jçÇÉäë=åáÅÜí=áã=ïáêâäáÅÜÉå=iÉÄÉå=ëéáÉäÉåK
fëí=òìã=_ÉáëéáÉä=ÉáåÉ=âäÉáåÉ=c~ãáäáÉ=Ó=j~ååI=cê~ìI=häÉáåâáåÇ=Ó=áã=píìÇáçI=ÄáÉJ
íÉå= ëáÅÜ= hçãÄáå~íáçåÉå= ~å= ïáÉW= c~ãáäáÉ= Ej~ååI= cê~ìI= háåÇFI= m~~ ê= Ej~ååI
cê~ìFI=^ääÉáåÉêòáÉÜÉåÇÉ=Ecê~ìI=háåÇFI=^ääÉáåÉêòáÉÜÉåÇÉê=Ej~ååI=háåÇFI=háåÇÉêJ
~êòí=Ej~åå=~äë=açâíçê=ìåÇ=cê~ì=ãáí=háåÇ=çÇÉê=ìãÖÉâÉÜêíFI=`ÜÉÑ=ìåÇ=^åÖÉJ
ëíÉääíÉ= Ej~åå= ~äë= `ÜÉÑ= ìåÇ= _ìëáåÉëëJcê~ì= ãáí= háåÇ= ~ã= ^êÄÉáíëéä~íò= çÇÉê
ìãÖÉâÉÜêíF=ìåÇ=ëç=ïÉáíÉêK
Gefühle und Emotionen
t~ë=ÉáåÉå=jÉåëÅÜÉå=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=îçå=ÉáåÉã=lÄàÉâí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíI=áëí=ÇáÉ
c®ÜáÖâÉáíI=dÉÑÜäÉ=ìåÇ=bãçíáçåÉå=òì=òÉáÖÉåK=cê=Öìí=îÉêâ®ìÑäáÅÜÉ=píçÅâÑçíçë
ëçääíÉ=ÇáÉëÉê=rãëí~åÇ=~ìëÖáÉÄáÖ=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉåK=táÉ=ëÅÜçå=çÄÉå=ÄÉá=ÇÉê
sÉêÄÉåäáëíÉ=âååÉå=ïáê=~ìë=ÇÉã=bêÑ~ÜêìåÖëëÅÜ~íò=~åÇÉêÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå
ëÅÜéÑÉå=Ó=ÇáÉëã~ä=åáÅÜí=~ìë=ÇÉê=iáåÖìáëíáâI=ëçåÇÉêå=~ìë=ÇÉê=mëóÅÜçäçÖáÉK
aáÉ=mëóÅÜçäçÖáå=`~êêçää=bK=fò~êÇ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí=áå=áÜêÉã=pí~åÇ~êÇïÉêâ=ÊaáÉ
bãçíáçåÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåÂ=ÑçäÖÉåÇÉ=bãçíáçåÉåW
b fåíÉêÉëëÉ
b cêÉìÇÉ
b §ÄÉêê~ëÅÜìåÖLpÅÜêÉÅâ
b hìããÉêLpÅÜãÉêòLaÉéêÉëëáçå
b wçêåLbâÉäLdÉêáåÖëÅÜ®íòìåÖ
b cìêÅÜíLcçêãÉå=ÇÉê=^åÖëí
b pÅÜ~ãLpÅÜÅÜíÉêåÜÉáí
b pÅÜìäÇÖÉÑÜäLdÉïáëëÉåLjçê~ä
ÉëÉ=bãçíáçåÉå=íÉáäí=ëáÉ=åçÅÜ=áå=ÇáÉ=éçëáíáîÉå=ìåÇ=ÇáÉ=åÉÖáîÉå=bãçíáçåÉå
~ìÑW=fåíÉêÉëëÉI=cêÉìÇÉ=ìåÇ=§ÄÉêê~ëÅÜìåÖ=ëáåÇ=éçëáíáîI=ÇÉê=oÉëí=áëí=åÉÖ~íáîK
wï~ê=Öáäí=fåíÉêÉëëÉ=~äë=ÇáÉ=bãçíáçåI=ÇáÉ=ÄÉáã=jÉåëÅÜÉå=~ã=Ü®ìÑáÖëíÉå=îçêJ
âçããíI=~ÄÉê=~ã=îÉêâ®ìÑäáÅÜëíÉå=áëí=åçÅÜ=ÇáÉ=cêÉìÇÉK=a~ë=Ü~ÄÉå=~ìÅÜ=îáÉäÉ
~åÇÉêÉ=cçíçÖê~ÑÉå= ÖÉãÉêâí= ìåÇ= ÇÉëïÉÖÉå= áëí= Ç~ë= ^åÖÉÄçí= ~å= cçíçë= ãáí
ÖäÅâäáÅÜÉå=jÉåëÅÜÉå=ëÉÜê=ÜçÅÜK=fÅÜ=ÖÉÜêÉ=~ìÅÜ=òì=ÇÉåÉåI=ÇáÉ=~ã=äáÉÄëJ
íÉå=ä~ÅÜÉåÇÉ=jÉåëÅÜÉå=îçê=ÇÉê=iáåëÉ=Ü~ÄÉåK
tÉê=àÉÇçÅÜ=cçíçë=îçå=®åÖëíäáÅÜÉå=çÇÉê=ÖÉä~åÖïÉáäíÉå=mÉêëçåÉå=ã~ÅÜíI=Ü~í
áã=sÉêÜ®äíåáë=òì=ÇÉå=~åÖÉÄçíÉåÉå=cçíçë=ÄÉëëÉêÉ=`Ü~åÅÉåI=ÇáÉëÉ=_áäÇÉê=òì
îÉêâ~ìÑÉåK
Tipp
Versuchen Sie, auf Fotos posi-
tive und negative Emotionen
im Verhältnis 2:1 abwechseln
zu lassen.
TR
pql`hclqldo^cfb
jÉåëÅÜÉå= RKN
^ÄÉê= ÄäÉáÄÉå= ïáê=âìêò= ÄÉá= ÇÉê= mëóÅÜçäçÖáÉK= bÄÉåÑ~ääë= Éáå= hä~ëëáâÉê= áëí= Ç~ë
_ìÅÜ=Ê^Åíáî~íáçå=ìåÇ=_ÉÜ~îáçêÂ=îçå=bäáò~ÄÉíÜ=aìÑÑó=ENVSOFI=~ìë=ÇÉã=píçÅâJ
ÑçíçÖê~ÑÉå=òìãáåÇÉëí=ÉáåÉ=åíòäáÅÜÉ=fåÑçêã~íáçå=òáÉÜÉå=âååÉåW=aìÑÑó=ÖÉÜí
Ç~îçå= ~ìëI= Ç~ëë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉë= sÉêÜ~äíÉå= ~åÜ~åÇ= òïÉáÉê= aáãÉåëáçåÉå= òì
ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=ëÉá=Ó=ÇÉê=oáÅÜíìåÖ=ìåÇ=ÇÉê=fåíÉåëáí®íK
a~ë=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=ÉáåÉ=bãçíáçå=åáÅÜí=åìê=áå=Êíê~ìêáÖ=îëK=ÖäÅâäáÅÜÂ=ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇÉå=ïÉêÇÉå=â~ååI=ëçåÇÉêå=Ç~ëë= Éë=~ìÅÜ=^ÄëíìÑìåÖÉå=áååÉêÜ~äÄ=ÉáåÉë
dÉÑÜäë=ÖáÄíW=îçå=ÊÉíï~ë=íê~ìêáÖÂ=Äáë=Êíçí~ä=~ìÑÖÉäëíÂK
Abbildung 5.3
Die Emotion »Freude«
in leichter und starker
Ausprägung
cê=ÇÉå=cçíçÖê~ÑÉå=ÄÉÇÉìíÉí=ÇáÉëI=Ç~ëë=Éê=Ç~ë=jçÇÉä=ã~ä=~ìÑÑçêÇÉêå=ëçääíÉI=ÇáÉ
ÖÉïåëÅÜíÉ=bãçíáçå=ëí~êâ=òì=ÄÉêíêÉáÄÉå=ìåÇ=ëáÉ=ã~ä=åìê=äÉáÅÜí=~åòìÇÉìíÉåK
a~=ëáÅÜ=çÇìâíÉ=Öìí=ÄÉê=dÉÑÜäÉ=îÉêâ~ìÑÉå=ä~ëëÉåI=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ
tÉêÄÉÑçêëÅÜìåÖ= ÖÉêåÉ= Ç~ãáíK= páÉ= ëéêáÅÜí= áå= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= îçå
ÊÉãçíáçå~äÉå=bêäÉÄåáëïÉêíÉåÂK= fåíÉêÉëë~åí=áëíI= Ç~ëë=ëáÅÜ= ÇáÉëÉ=tÉêíÉ=ëí~êâ=ãáí
ÇÉåÉå=ÄÉêëÅÜåÉáÇÉåI=ÇáÉ=áå=ÇÉê=píçÅâÑçíçÖê~ÑáÉ=ÊhçåòÉéíÉÂ=ÖÉå~ååí=ïÉêÇÉåK
k~ÅÜ= _êìåç= kÉáÇÉÅâÉê= EÊtÉêÄÉïáêâìåÖë~å~äóëÉ= ãáí= bñéÉêíÉåëóëíÉãÉåÂI
NVVMF=ëáåÇ=ÇáÉëÉ=Éãçíáçå~äÉå=bêäÉÄåáëïÉêíÉ=òìã=_ÉáëéáÉäW
b ^ÄÉåíÉìÉê b c~ãáäáÉåÖäÅâ b oçã~åíáâ
b ^âíáî=ëÉáå b cêÉáÜÉáí b pÅÜ~ÇÉåÑêÉìÇÉ
b ^ìëÖÉÖäáÅÜÉåÜÉáí b cêáëÅÜÉ b pÉÜåëìÅÜí
b íê~âíáîáí®í b cêëçêÖÉ b páÅÜÉêÜÉáí
b _ÉÖÉáëíÉêìåÖ b dÉÄçêÖÉåÜÉ áí b pé~ååìåÖ
TS
pql`hclqldo^cfb
_ÉäáÉÄíÉ=jçíáîÉh~éáíÉä=R
aáÉ= tÉêÄÉÑçêëÅÜìåÖ= ïÉáëí= ~ìëÇêÅâäáÅÜ= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉ= éçëáíáî
ÄÉëÉíòíÉå=_ÉÖêáÑÑÉ=ÄÉëëÉê=îÉêâ~ìÑÉå=ä~ëëÉåK=qêçíòÇÉã=ÄÉëíÉÜÉå=~ìÅÜ=Ñê=ÇáÉ
åÉÖ~íáî=ÄÉëÉíòíÉå=_ÉÖêáÑÑÉ= ïáÉ= báÑÉêëìÅÜí= çÇÉê= sÉêòïÉáÑäìåÖ=sÉêâ~ìÑëÅÜ~åJ
ÅÉåI= Ç~= wÉáíëÅÜêáÑíÉå= ìåÇ= ~åÇÉêÉ= jÉÇáÉå= ÇáÉëÉ= bãçíáçåÉå= òìê= fääìëíê~íáçå
ÄÉåíáÖÉåK
Kombination schafft Vielfalt
jáííÉäë= ÉáåÉê= ÉáåÑ~ÅÜÉå= hêÉìòí~ÄÉääÉ= âååÉå= ~ìë= ÇÉå= çÄáÖÉå= c~âíçêÉå
å~ÜÉòì=ìåÉåÇäáÅÜ=îáÉäÉ=hçãÄáå~íáçåÉå=ÉêëíÉääí=ïÉêÇÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ÑçíçÖê~ÑáëÅÜ
ìãëÉíòÉå=ä~ëëÉåK
k~ÅÜ=ÉáåÉã=®ÜåäáÅÜÉå=mêáåòáé=ÑìåâíáçåáÉêí=~ìÅÜ=ÇáÉ=ÊmáñjìëÉÂJ^éé=Ehttp://
itunes.apple.com/app/pixmuse/id426036726FI= ÇáÉ= ~ìÑ= håçéÑÇêìÅâ= ÉáåáÖÉ
cçíçáÇÉÉå= Ñê= píçÅâÑçíçë= ~ìëëéìÅâíK= aÉê= bêÑáåÇÉê= o~ëãìë= o~ëãìëëÉå= áëí
cçíçÖê~Ñ=ìåÇ= fåëéÉâíçê=ÄÉá=ápíçÅâ=ìåÇ=Ü~í=ÇáÉ=fÇÉÉ=~äë=gìñ=ÉåíïáÅâÉäíK=qêçíòJ
ÇÉã=ÉåíÜ®äí=ëáÉ=ïáÉ=îáÉäÉ=péáÉäÉêÉáÉå=Éáå=hêåÅÜÉå=iÉêåÉÑÑÉâíK
báåáÖÉ=_ÉáëéáÉäÉ=ëÉáåÉê=òìÑ®ääáÖ=ÖÉåÉêáÉêíÉå=cçíçâçåòÉéíÉ=ëáåÇW
b lîÉêÇêÉëëÉÇ=ÖÉÉâ=äáëíÉåáåÖ=íç=ãìëáÅK
b ^=Ü~ééó=çÑÑáÅÉ=ïçêâÉê=ÖáîáåÖ=~=éêÉëÉåí~íáçåK
b ^=ë~Ç=îÉíÉê~å=ÇçáåÖ=ó~êÇ=ïçêâK
b ^=ÄêáÖÜíäó=ÇêÉëëÉÇ=ã~íìêÉ=éÉêëçå=~êÖìáåÖK
b ^=Ü~ééó=ÜÉäéÇÉëâ=ïçêâÉê=ëáÖåáåÖ=é~éÉêëK
b ^=ÅêçëëJÇêÉëëáåÖ=ÉíÜåáÅ=ãáåçêáíó=ÜçäÇáåÖ=ìé=~=Ää~åâ=ëáÖåK
b _ÉÜ~ÖäáÅÜâÉáí b dÉãíäáÅÜâÉáí b pé~
b a~åâÄ~êâÉáí b dÉåìëë b ~Çáíáçå
b aóå~ãáâ b dÉëìåÇÜÉáí b §ÄÉêãìí
b báÑÉêëìÅÜí b eÉáãïÉÜ b rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=
b eçÅÜãìí b eìãçê b sÉê~ÅÜíìåÖ=
b båíëé~ååìåÖ b iÉÄÉåëÑêÉìÇÉ b sÉêíê~ìíÜÉáí
b bêçíáâ b iÉáÇÉåëÅÜ~Ñí b sÉêòïÉáÑäìåÖ
b bêëÅÜéÑìåÖ b jìí b t®êãÉ
b bñçíáâ b kçëí~äÖáÉ b wìÑêáÉÇÉåÜÉáí
Personenzahl Emotion Ethnie Person Handlung
báå íê~ìêáÖÉê Éìêçé®áëÅÜÉê j~åå ëÅÜïáããí
wïÉá ÄÉêê~ëÅÜíÉ ~Ñêáâ~åáëÅÜÉ háåÇÉê ëéêáåÖÉå
aêÉá ÖÉä~åÖïÉáäíÉ ~ëá~íáëÅÜÉ cêÉìåÇÉ íêáåâÉå
sáÉê ÖäÅâäáÅÜÉ ãìäíáâìäíìêÉääÉ hçääÉÖÉå êÉÇÉå
TT
pql`hclqldo^cfb
jÉåëÅÜÉå= RKN
Ein Wort zu Porträts
a~ë=wáÉä=ÉáåÉë=ÖÉäìåÖÉåÉå=mçêíê®íë=áëí=ÉëI=ÇáÉ=éçêíê®íáÉêíÉ=mÉêëçå=ãÖäáÅÜëí
ÖÉå~ì=ïáÉÇÉêòìÖÉÄÉåI=Ç~ëë=cêÉìåÇÉ=ìåÇ=_Éâ~ååíÉ=ÇÉê=mÉêëçå=ë~ÖÉå=ïêJ
ÇÉåW=Êg~I=Ç~ë=áëí=íóéáëÅÜ=e~åëLpóÄáääÉL=ÁÂ
dìíÉ= píçÅâÑçíçë=ëáåÇ=ëçäÅÜÉ=mçêíê®íë=àÉÇçÅÜ=åìê=Ç~ååI=ïÉåå=ëáÉ=~ìÅÜ= ÄÉê
ÇáÉ=~ÄÖÉÄáäÇÉíÉ=mÉêëçå=Üáå~ìë=ÉáåÉ=^ìëë~ÖÉ=Ü~ÄÉåI=òìã=_ÉáëéáÉä=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ
bãçíáçå=çÇÉê=e~åÇäìåÖK
tÉêÄÉ~ÖÉåíìêÉå=ïçääÉå=ãáí=âçåâêÉíÉå=mÉêëçåÉå=åìê=Ç~åå=ïÉêÄÉåI=ïÉåå=Éë
Öìí=ÉêâÉååÄ~êÉ=mêçãáåÉåíÉ= ëáåÇK= _Éá= ÇÉå=~åÇÉêÉå=mÉêëçåÉåÑçíçë=ÖÉÜí=Éë
ìã=píÉêÉçíóéÉI=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=éçíÉåòáÉääÉå=h®ìÑÉê=~åÖÉëéêçÅÜÉå=ÑÜäÉå
ëçääÉåK
a~ÜÉê=ëáåÇ=ëÅÜåÉI=~ÄÉê=ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ=jÉåëÅÜÉå=ÖÉÑê~ÖíI=ÇáÉ=~ìÅÜ=åáÅÜí
áããÉê=ÉêâÉååÄ~ê=ëÉáå=ãëëÉåK=a~òì=ÖáÄí=Éë= îáÉäÉ=jÖäáÅÜâÉáíÉåW=j~ëâÉåI
oÉèìáëáíÉåçêÉã=dÉëáÅÜíIìê=hêéÉêíÉáäÉ= ÑçíçÖê~ÑáÉêÉåI= péáÉä= ãáí
råëÅÜ®êÑÉI=sÉêâäÉáÇìåÖ=ÇìêÅÜ=mÉêÅâÉå=ìåÇ=_®êíÉ=ìåÇ=ëç=ïÉáíÉêK
Abbildung 5.4
Stockfoto illustriert Artikel
über Botox-Behandlung
gegen Schweißgeruch

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required