NMO
pql`hclqldo^cfb
jÉÜê=jçíáîÉh~éáíÉä=S
fÇÉ~äÉêïÉáëÉ= ÜÉäÑÉå= ~ìÅÜ= Éáå= cÉêå~ìëäëÉê= ìåÇ= ÉáåÉ= ÜçÜÉ= ^ìÑäëìåÖ= ÇÉê
h~ãÉê~I=Ç~=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pÜáÑíJlÄàÉâíáîÉ=îáÉä=cêÉáê~ìã=~ìÑÖÉåçããÉå=ïáêÇI=ÇÉê
ÜáåíÉêÜÉê=ïÉÖÖÉëÅÜåáííÉå=ïáêÇ=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇáÉ=^ìÑäëìåÖÉë=_áäÇÉëÉêêáåÖÉêíK
^åëíÉääÉ=ÉáåÉë=tÉáíïáåâÉäçÄàÉâíáîë=â~åå=åçíÑ~ääë=~ìÅÜ=Éáå=kçÇ~äâçéÑ=~ìÑ=ÇÉã
pí~íáî=ãçåíáÉêí=ïÉêÇÉåI=ÇÉê=Éë=Éêä~ìÄíI=ãÉÜêÉêÉ=_áäÇÉê=òì=ã~ÅÜÉåI=ÇáÉ=Ç~åå
ãáííÉäë= _áäÇÄÉ~êÄÉáíìåÖ= òìë~ããÉåãçåíáÉêí= ïÉêÇÉå= EëçÖÉå~ååíÉë= ÊpíáíJ
ÅÜáåÖÂFK=a~ëêä~ìÄí=~ìÅÜáÉ=^ìÑå~ÜãÉçåñíêÉãÉå=m~åçê~ã~ÑçíçëIáÉ
àÉ=å~ÅÜ=jçíáî=îçå=_áäÇ~ÖÉåíìêÉå=ÖÉêåÉ= ÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~=ëáÉ=ëÅÜïÉêÉê
ÜÉêòìëíÉääÉå=ëáåÇK
SKQ fiirpqo^qflkbk=rka=sbhqlobk
t~ë=Ü~ÄÉå=fääìëíê~íáçåÉå=ìåÇ=sÉâíçêÖê~ÑáâÉå=áå=ÉáåÉã=_ìÅÜ=ÄÉê=píçÅâÑçíçJ
Öê~ÑáÉ= îÉêäçêÉå\= páÉ= ëáåÇ= qÉáä= ÇÉë= j~êâíÉëI= ~ìÅÜ= ïÉåå= ëáÉ= åáÅÜí= ãÉÜê= ãáí
ÉáåÉã=cçíç~éé~ê~í=ÉêëíÉääí=ïÉêÇÉåK
fääìëíê~íáçåÉå=ëáåÇ=áã=dêìåÇÉ=ÉáåÑ~ÅÜÉ=wÉáÅÜåìåÖÉåK= sçå=ÉáåÑ~ÅÜÉå=píêáÅÜJ
Öê~ÑáâÉå= Äáë= Üáå= òì= âçãéäÉñÉå= dÉã®äÇÉåI= ÇáÉ= ÉåíïÉÇÉê= ÉáåÖÉëÅ~ååí= çÇÉê
ÇáêÉâí= ãáí= ÉáåÉã= wÉáÅÜÉåí~ÄäÉíí= ìåÇ= ÉáåÉã= îÉâíçêÄ~ëáÉêíÉå= wÉáÅÜÉåéêçJ
Öê~ãã=ïáÉ=^ÇçÄÉ=fääìëíê~íçê=ÉêëíÉääí=ïÉêÇÉåK
iÉíòíÉêÉ=ÄäÉáÄÉå=sÉâíçêÖê~ÑáâÉåI=ïÉåå=ëáÉ=åáÅÜí=áå=Éáå=éáñÉäÄ~ëáÉêíÉë=cçêã~í
ïáÉ=gmd=çÇÉê=qfcc=ìãÖÉï~åÇÉäí=ïÉêÇÉåK=a~ë=Ü~í=Ñê= _áäÇâ®ìÑÉê=ÇÉå=sçêíÉáäI
Ç~ëë=ëáÉ=Ç~ë=_áäÇ=ëç=Öêç=ïáÉ=ÖÉïåëÅÜí=ÇêìÅâÉå=âååÉåI=çÜåÉ=Ç~ëë=nì~äáJ
í®íëÉáåÄìÉå= ÉåíëíÉÜÉåK= ÉêÇÉã= ëáåÇ= å~ÅÜíê®ÖäáÅÜ= äÉáÅ ÜíÉê= ûåÇÉêìåÖÉå
ãÖäáÅÜK
Abbildung 6.3
Fotos und Illustrationen
lassen sich auch – wie hier –
kombinieren, um zum
Beispiel das schwer zu foto-
grafierende, aber beliebte
Thema »Social Media« zu
visualisieren.
NMP
pql`hclqldo^cfb
fääìëíê~íáçåÉååÇ=sÉâíçêÉå= SKQ
báåÉ= ïÉáíÉêÉ=péáÉä~êí= îçå= fääìëíê~íáçåÉå= ëáåÇ= PaJdê~ÑáâÉåI= ÇáÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= ãáí
^ÇçÄÉ=fääìëíê~íçê=ãÖäáÅÜ=ëáåÇ=çÇÉê=ãáí=âçëíÉåäçëÉå=`^aJmêçÖê~ããÉå=ïáÉ
_äÉåÇÉê=ÖÉêÉåÇÉêí=ïÉêÇÉå=âååÉåK
c~áêÉêïÉáëÉ= ãëëíÉ= ÇáÉëÉ= ^êí= îçå= _áäÇÉêå= ÇÉã= _ÉêÉáÅÜ= Ê_ÉäáÉÄíÉ= jçíáîÉÂ
òìÖÉçêÇåÉí=ïÉêÇÉåI=ÇÉåå=îçê=~ääÉã=áã= jáÅêçëíçÅâJ_ÉêÉáÅÜ=î Éêâ~ìÑÉå= ëáÅÜ
fääìëíê~íáçåÉå~ëíÉëëÉê=~äë=cçíçëK=fÅÜ~ÄÉáÉìêÉëÜ~äÄåÉå=_ÉêÉáÅÜ
Ê^åÇÉêÉ=jçíáîÉÂ= ~ìÑÖÉåçããÉåI=ïÉáä=áÅÜ=åáÅÜí=ÖÉåìÖ=bêÑ~ÜêìåÖ=Ç~ãáí= Ü ~ÄÉI
ìã= ëç= ~ìëÑÜêäáÅÜ= Ç~êÄÉê= òì= ëÅÜêÉáÄÉå= ïáÉ= ÄÉê= ÇáÉ= ~åÇÉêÉå= ÄÉäáÉÄíÉå
jçíáîÉK
_ÉëçåÇÉêë= ÖÉÑê~Öí= ÄÉá= fääìëíê~íáçåÉå= ëáåÇ= = p~ããäìåÖÉå= âäÉáåÉê= aáåÖÉ= ïáÉ
fÅçåë= Ñê= tÉÄëÉáíÉåI= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= o~ÜãÉåI= bíáâÉííÉåI= póãÄçäÉ= òì= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=qÜÉãÉå=çÇÉê=aÉâçÉäÉãÉåíÉ=ïáÉ=_äìãÉå=ìåÇ=sÉêòáÉêìåÖÉåK
Abbildung 6.4
Einfache pixelbasierte
Illustration als Hintergrund

Get Stockfotografie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.