Ó°Î 6À}iÃiÌâÌiLiÕÀÌiÕ} Ó£
>Õv}ii ÜiÀ`i° i >V >Ì i«viÌ ÃV ii >ÌØÀV Àiâi Û >Ý> i
-VÜiÀ«ÕÌÌii] `i «ÀÀÃiÀÌ  `i <iÛiÀiL>ÀÕ} Ì}ii ÜiÀ`i°
i ÕÃÜ> `iÀ /ii > `iÀ `iÀ>ÌÀ `iÀ ØÀÕ}ÃÀ>vÌ VÌ >Lii Õ` i`i
ÀÌ Û iivÕÃÃÕ} Õ` >«Õ>Ì `iÀ ØÀÕ}ÃÀ>vÌ `ÕÀV `i `iÀ>ÌÀ ÃÌi >ÕV
ÛiÀi`i ÜiÀ`i° >à <i `ià `iÀ>ÌÀà  `iÀ 6ÀLiÀiÌÕ} `iÀ <iÛiÀiL>ÀÕ} ÃÌ iÃ]
`iÀ ØÀÕ}ÃÀ> >Ã >V âÕÀ -iÌi âÕ ÃÌii] Ã `>ÃÃ `iÃiÀ }V ÃÌ] `Ài <iÛiÀ
iL>ÀÕ}i >ÕÃ `i ÕÃÌiÀ iÀ>ÕÃâÕ}Àivi Õ` `iÃi }i`i `i Ì>ÀLiÌiÀ >Ã
6ÀÃV>} âÕ «ÀBÃiÌiÀi°
7i Li >i <iÛiÀiL>ÀÕ}i ÃÌ ØÌâV] `iÃi >V LiÃÌÌi ÀÌiÀi âÕ }iÃÌ>
Ìi] Õ `i ÕÃÃ>}i >À âÕ vÀÕiÀi Õ` ÃÃÛiÀÃÌB`ÃÃi `iÀ Ã}>À 1}Vi
Ìi  `iÀ ÜiÌiÀi 1ÃiÌâÕ} âÕ iÀi° >vØÀ >Ì ÃV `i "ÀiÌiÀÕ} > `i
-°°°,°/°ÀÌiÀi `iÀ <iÛiÀiL>ÀÕ} LiÜBÀÌ° i>V >Li <ii ëiâvÃV] iÃÃ
L>À] >ÌÛ iÀÀiVL>À] Ài>ÃÌÃV Õ` Ì ii ÀiÌi /iÀ ÛiÀÃii Ãi°
-
-«iVvV
i>ÃÕÀ>Li
ViÛ>Li
,
,i>ÃÌV
/
/iÀ>Ìi`
LL° Óqn\ -°°°,°/°i ÀÌiÀi âÕÀ <iÛiÀiL>ÀÕ}i
iÛÀ `i ØÀÕ}ÃÀ>vÌ `i Ì>ÀLiÌiÀ `i ÀiÌi <iÛiÀiL>ÀÕ} ÛÀÃÌiÌ] >VÌ
-] `iÃi ÀÌiÀi `ÕÀV `i `iÀ>ÌÀ  *iÕ ÛÀâÕÃÌii° ià `iÌ VÌ ÕÀ `iÀ
ÀiÀÕ} `iÀ Ì>ÀLiÌiÀ] Ã`iÀ ÜÀÌ >ÕV >Ã +Õ>ÌBÌÃÀÌiÀÕ  `iÀ 6iÀ>ÃÌ>ÌÕ}
ÃiLÃÌ] `> >ÕV `i ØÀÕ}ÃÀ>vÌ âÜ}Ì] `iÃi µÕ>Ì>ÌÛi ,>i iâÕ>Ìi°
 ÃVÕÃÃ `>À> ÃÌi `i ØÀÕ}ÃÀ>vÌ `i ÀØ`i vØÀ `i ÕÃÜ> Õ` *ÀÀÃiÀÕ}
`iÀ >L}iiÌiÌi ÌÜVÕ}ëÌiâ>i âÕ <iÛiÀiL>ÀÕ}i Li}ÀØ`i Õ` ÃV `>Ã
ÛiÀÃÌB`Ã `iÀ Ì>ÀLiÌiÀ i°
i Û>ÕiÀÕ} ` <ii>ÌÕ}  ii <iÌÀ>i Û V>° `Ài >Ìi >V `i
7ÀÃ« BV Üi `iÀ ,iÛiÜ `Ài Là ÛiÀ >Ìi >V `i Ì>ÀLiÌiÀ}iëÀBV®
Li}Ì `iÀ 6iÀ>ÌÜÀÌÕ} `iÀ ØÀÕ}ÃÀ>vÌ° Ã ÃÌ i`V ÜVÌ}] LiÀiÌÃ > 7ÀÃ«
`i Ü1«/iÀ `iÀ Û>Õ>Ì viÃÌâÕ>Ìi°
>V`i `iÀ `iÀ>ÌÀ V ii LÃVÕÃÃÀÕ`i iiÌiÌ] Õ `i ÀvØÕ} Û ÛÀ>
`ii ÀÜ>ÀÌÕ}i >iÀ iÌi}Ìi `ià 7ÀÃ«Ã âÕ iÀvÀ>}i Õ` ÕÌiÀ 1ÃÌB`i >ÕV
,ØVi`Õ} ØLiÀ `i âi«Ì>â `ià ÃÌÀÕiÌà `iÀ 6À}iÃiÌâÌiLiÕÀÌiÕ} >à ii`
L>V7ÀÃ« iÌ] ØLiÀ}LÌ `>Ã 7ÀÌ Üi`iÀ > `i ØÀÕ}ÃÀ>vÌ°
vØÀÕ}
ØÀÕ}ÃÀ>vÌ\ -iLÃÌLiÕÀÌiÕ}
Ì>ÀLiÌiÀ\ ÀÕ««i`ÃÕÃÃ
<iÛiÀiL>ÀÕ} ii`L>V}iëÀBV
LL° Óq\ 6À}iÃiÌâÌiLiÕÀÌiÕ} >à iëÀBVÃÜÀÃ«

Get Systemic Leadership now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.