ÎÓ Î >V}
ÀÕ}ÃÀ>vÌ] Ã Liv`iÌ ÃV `iÀ *iÀÃ>ÛiÀ>ÌÜÀÌVi  ÃiLi i> Üi i >V]
`iÀ ii >Vii ÛiÀÀ`iÌ ÜÀ`°  Li`i Bi ÜiÀ`i *iÀÃ>ÛiÀ>ÌÜÀÌViÀ Üi
>V ÛiÀÃÕVi] ÀiiVÃÛiÀBÌÃ Û £® ØLiÀ}iÀ`iÌiÀ ØÀÕ}ÃÀ>vÌ] Ó® «Ìiâi
i >Vii Õ` ή >V `i ÕvÌÀ>} âÕ BÀi] ÌÀ>ë>ÀiÌ âÕ >Vi `iÀ }i}iLii
v>Ã >ÕV >LâÕii°
iÀ *iÀÃ>ÛiÀ>ÌÜÀÌVi ÕÃÃ iÀii] L >Õv}ÀÕ` `iÀ }iÃV`iÀÌi ->V>}i `iÃ
>Vii i >V}Li`>Àv ÛÀi}Ì `iÀ >`iÀi >~>i âÕ À>Ìi Ã`° >Ã i
ÌiÀi `iÀ iÝÌiÀi 7iÌiÀL`Õ}Ã>~>i] À`iÀ«À}À>i `iÀ Vià Ãi° 
âiv> ÕÃÃ `iÀ *iÀÃ>ÛiÀ>ÌÜÀÌVi >ÕV iÀii] Ü `i Àiâi âÕ «iÀÃVi
/ii Õ` *ÀLii }iâ}i ÜiÀ`i ÕÃà Õ` > `i -â>LiÀ>ÌÕ} `ià 1ÌiÀiiÃ
ÛiÀÜiÃi] ÜiVi ÀiÀÃiÌÃ }i}iLiiv>Ã V ÌiÀi ÌiÀ>«iÕÌÃVi vi ÛÀÃV>}i
>°
iÀ ÕÃÃ > ÃV `i À>}i ÃÌii] L `i 6iÀÌÀ>ÕViÌ Û >V}] ÜiVi ÜÀ Li
ÀiÌÃ  `iÀ ««iÀi ØÀÕ}ÃÀ>vÌ >Ã >V >Ã }ivBÀ`iÌ Ã>i] VÌ Üi`iÀÕ 
6iÀBÌà *iÀÃ>ÛiÀ>ÌÜÀÌViÀ âÕ >Vii ÛiÀiÌâÌ ÜÀ`° -Vi~V ÃÌ `i *iÀÃ>>L
ÌiÕ} >ÕV  `i iÃÌÕ}ÃLiÕÀÌiÕ} ` ØÀÕ}ÃÀBvÌi Ì iLiâ}i°
iÃià *ÀLi BÃÃÌ ÃV i`V i`Bi] `i `i `>Ìë>Ãi >Õv `i }Ài
âÕ} Õ` *ÀÀÃiÀÕ} `iÀ vØÀ `i >Vii ÀiiÛ>Ìi *ÀLiÃÌiÕ} LiÃVÀBÌ LiLÌ°
iÀ *iÀÃ>ÛiÀ>ÌÜÀÌVi ÕÃà vØÀ `i ÕÃÜ> iià }ii}iÌi >Vià >Õà `i
>V« i`}V i}i Ìi>ÌÃVi V`>Ìi Û «Ìiâii >Vii iÀv>Ài° Ã
ÜÀ`  `iÀ *À>Ýà VÌ >ÕÃLiLi] `>Ãà ØLiÀ `i -V`iÀÕ} ÀiÌiÀ *ÀLiLiëii
>ÕV >Ìi ÌÀ>ëÀÌiÀÌ ÜiÀ`i] `V ÃÌ `ià iÀ>L ` 6iÀÌÀ>ÕViÌ] ÜiVi *iÀÃ
>Ì>ÀLiÌiÀ >ÕvLÀ}i ØÃÃi] âÕ ÛiÀÌÀiÌi°
-L>` `iÀ *iÀÃ>ÛiÀ>ÌÜÀÌVi `i /ii Õ` *ÀLiÃÌiÕ} `iÀ ØÀÕ}ÃÀ>vÌ
iÀÕiÀÌ >Ì] ÕÃÃ >Õv}ÀÕ` ÃiiÀ iÌÃÃi Õ` Àv>ÀÕ}i iÌÃVi`i i] ÜiVi
LiÀÕvVi >~>i ÃV > LiÃÌi i}iÌ° i >`LÀiÌi ÀiVÌ iÀ Û LiÀÕvVi âÕ
«iÀÃVi 7iÌiÀL`Õ}Ã>~>i  1ÌiÀii] iÀLiÌÀiLVi À`iÀ>~
>i LÃ âÕ «iÀ>Ìi Ì 1ÛiÀÃÌBÌi Õ` 7iÌiÀL`Õ}ÃÀ}>Ã>Ìi >Õ~iÀ
>L `ià 1ÌiÀiið
-Ìi `iÀ *iÀÃ>ÛiÀ>ÌÜÀÌVi «iÀÃVi Lii `âiÀi] ÜiVi VÌ vØÀ `i
LiÀÕvVi Ì>} ÀiiÛ>Ì Ã`] ÀiëiÌÛi ÜiVi `i }ViÌi `iÀ LiÃVÀiLii
>~>i iÃVi~V >V} ëÀi}Ì] Ã ÃÌi iÌëÀiVi`i ëÀiV«>ÀÌiÀ 
`iÀ >ÕV >Õ~iÀ>L `ià 1ÌiÀiià `iÀ ØÀÕ}ÃÀ>vÌ i«vi ÜiÀ`i°
iÀLiÌÀiLVi >ÕvÃÌii] `i ÃV >LiÌi] Ã`] v>Ã 1ÌiÀii ÛÀ>`i]
-â>LiÀ>ÌÕ}ÃÃÌii `iÀ >ÕV LiÌÀiLÃBÀâÌVi ÀVÌÕ}i] ÜiVi ÀiÀÃiÌà >V
ÜiÌiÀiÀ `>Ì }i}iLiiv>Ã >ÕV â°° > iÝÌiÀi ÌiÀ>«iÕÌÃVi ÀVÌÕ}i ØLiÀ
ÜiÃi i°
-Ìi `iÀ *iÀÃ>ÛiÀ>ÌÜÀÌVi âÕ `i -VÕÃÃ i] `>ÃÃ >V} ii ÃÛi
>~>i vØÀ `i ØÀÕ}ÃÀ>vÌ ÃÌ] ÜÀ` >Õà `i >V}« âÜi Là `Ài vØÀ `i
>}iëÀVii /ii }ii}iÌi >Vià >ÕÃÜBi Õ` `iÃi *Àvi `iÀ ØÀÕ}ÃÀ>vÌ
ÛÀÃÌii°
 `iÃiÀ 6ÀÃÌiÕ} ÃÌi ÃÜ iLiÃ>Õv] Ì] ,iviÀiâi] ÌiÀiÌ>`ÀiÃÃi `iÀ i
«>}i >Ã >ÕV À>ÀÛÀÃÌiÕ}i iÌ>Ìi Ãi] Ã `>ÃÃ ÃV `i ØÀÕ}ÃÀ>vÌ i Õv>Ã
Ãi`ià ` ÃÜ `iÀ >À`] >à >ÕV `iÀ ÃvÌ v>VÌà >Vi >] Õ`  `iÀ }i ii

Get Systemic Leadership now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.