{{ { *iÀÃ>vØÀÕ} Õ` Ì
-Ü `Û`Õii 7iÀÌ>ÌÕ}i Û ØÀÕ}ÃÀBvÌi >Ã >ÕV `i ÕÌiÀiiÀÃVi
6iÀ>ÌÜÀÌÕ} Ã` ÀiÀÃiÌà i}iLiÌÌiÌ `i }iÃiÃV>vÌV ÛiÀÌÌiÌi 7iÀÌiÃið
7À Üi `iÃ>L Ãii] Üi ÃV }iÃiÃV>vÌVi 7iÀÌi ÛiÀÌÌi°
{°Î iÃiÃV>vÌÃÜiÀÌi
{°Î°£ i}À>«i] /iâiÌ Õ` «ÜiÀiÌ
7i ÜÀ Õ >Ã `ÀÌÌi V«viiÀ `i iÃiÃV>vÌÃÜiÀÌi LiÌÀ>VÌi] Ã Ã` iÀLi Ûii
>ViÌÌi âÕ ÕÌiÀÃVi`i° i >ÌÕii >ViÌÌi  iÕÌÃV>` ÃÌ â°° `i `i}À>«ÃVi
ÌÜVÕ i `iÕÌÃVi iÛiÀÕ} ÜÀ` âÕii` BÌiÀ Õ` ÃÌii iÀ Üi}iÀ
µÕ>vâiÀÌi ÀLiÌÃÀBvÌi âÕÀ 6iÀvØ}Õ}°
iÀ ÌiµÕÌiÌ ÜiViÀ `>Ã 6iÀBÌÃ `iÀ iÛiÀÕ}  ,iÌi>ÌiÀ `iÀ >L ÈäBÀ}i
 6iÀBÌÃ âÕÀ iÛiÀÕ}Ã}ÀÕ««i  ÀÜiÀLÃ>ÌiÀ `iÀ Óä LÃ xBÀ}i >}LÌ® >}
£x Li ÎÇ] Óää£ Li {{ Õ` ÜÀ` Là ÓäÎä >Õv Ç£ LâÜ° Là âÕ >À Óäxä ÜiÌ >Õv Çn
ÃÌi}i°
7BÀi` `iÃi ÌÜVÕ} vØÀ ÀLiÌiiÀ ÛÀÌi>vÌ ÃÌ] ÜiÀ`i ÃV `i 1ÌiÀii
âÕii` ÕÀÀiâ Õ `i LiÃ̵Õ>vâiÀÌi />iÌi >Vi° >À>Õv i `i 1ÌiÀ
ii ÕÌiÀÃVi`V Ài>}iÀi°  ÜiÃiÌViÀ 7i} ÕÃÃ Ãi] âÕ ii] ÜiVi
7iÀÌi `iÃi LiÃ̵Õ>vâiÀÌi ÀLiÌÃÀBvÌi >Li Õ` ÜiVi 7iÀÌi Ãi] >ÕV Õ` }iÀ>`i
> ÀLiÌë>Ìâ] ÛiÀÜÀVÌ Ãii Üi°
- BÃÃÌ ÃV LiëiÃÜiÃi i }iÃiÃV>vÌViÀ /Ài` âÕÀ 7Àvi>>Vi >ÕÃ>Vi]
ÜiViÀ âÕii` >ÕV Li `i BVi ÀÜiÀLÃÌBÌ}i Ì }ÕÌi i ii
,i ëiÌ] Ü>à iÌÜ>  `iÀ ØLiÀÀ>ÃVi` }À~i â> `iÀ BiÀ] `i `>à }iLÌ `iÀ
ÌiÀâiÌ >L ÓääÇ  ëÀÕV >i] âÕ ÕÃ`ÀÕV >°
 ÜiÌiÀiÀ -VÜiÀ«ÕÌ ÜÀ` >Õv `i }ViÌ Û viÝLi /iâiÌ Õ` ÀLiÌÃâiÌ
`ii }ii}Ì ÜiÀ`i] `> ÃÌ `iÀ }À~i iÀiV VµÕ>vâiÀÌiÀ À>Õi vØÀ `i 1ÌiÀ
ii iÀÃVÃÃi ÜiÀ`i >°
ÌiÀiÃÃ>ÌiÀÜiÃi ÃÌ  Ûii Bi Ì `i ÌÃVÕÃÃ âÕÀ ÀLiÌ  /iâiÌ i >ÀÀi
ÀiV ÛiÀLÕ`i] >ÕV Üi ÃV `>Ã 6ÀÕÀÌi >ÀÌBV} BÌ° 6iiÀ > > iiÀ
Û iiÀ }iLÀiÃÌi >ÀÀiÀi ëÀiVi] ÜiVi Üi`iÀ -ÌÃÌ>` V }>À LÜBÀÌÃÌÀi`
Li`iÕÌiÌ°
ÕÀV `i ÜÀÌÃV>vÌVi ÀÕV] `i `i `i}À>«ÃVi ÌÜVÕ} iÕÌÃV>`
>ÕÃØLÌ] ÃÌ âÕ iÀÜ>ÀÌi] `>ÃÃ ÃV `iÃi i`}Õ}i V ÛiÀLiÃÃiÀ ÜiÀ`i ØÃÃi] Ü
i 1ÌiÀii ÕÀÀiâvB}i] ÌÀ>ÌÛi ÀLiÌëBÌâi] ÃLiÃ`iÀi vØÀ µÕ>vâiÀÌi
À>Õi] >LiÌi°
 ÜiÌiÀiÀ }iÃiÃV>vÌViÀ /Ài`] >Õv `i `i 1ÌiÀii âÕ Ài>}iÀi >Li] ÃÌ `i
}iiÀi ÃÌBÀ ÛÀ>`ii 7iÀÌ>ÌÕ}] ÜiVi VÌ ÕÀ v>BÀi 7iÀÌi] Ã`iÀ >ÕV
}iiLÌi 7iÀÌi > ÀLiÌë>Ìâ Ì iÃVi~Ì° à iÃÌ }i>Ìi 7iÀÌi v`i ÃV iÀ
6iÀ>ÌÜÀÌÕ}] 6iÀÌÀ>Õi Õ` ,iëiÌ
{
°
ià Li`iÕÌiÌ] `>Ãà 1ÌiÀii Õ` ØÀÕ}ÃÀBvÌi ii -iÃLÌBÌ vØÀ `iÃi À>ÃVi
Õ` `iii *ÀBviÀiâi ÀiÀ Ì>ÀLiÌiÀ >ÕvL>Õi ÃÌi° ÃLiÃ`iÀi `i À`iÀÕ}
{
6}° â°° ivÀ>}Õ} Û xää >V Õ` ØÀÕ}ÃÀBvÌi] ÃÌÌÕÌ vØÀ >}iÜ>`Ìià 7ÃÃi >Ü] ] ÓääÇ

Get Systemic Leadership now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.