Rozdział 2. Pozyskiwanie i przetwarzanie szeregów czasowych

W tym rozdziale przyjrzymy się problemom mogącym się pojawić w trakcie przetwarzania danych o charakterze czasowym. Część omawianych zagadnień może być już znana doświadczonym analitykom i wynika z bezpośredniego uwzględnienia w danych znaczników czasu. Podobnie jak w przypadku każdej innej analizy, oczyszczanie i prawidłowa obróbka danych stanowią najważniejszy etap pracy nad szeregami czasowymi. Należy pamiętać, że nieoczyszczonym danym nie pomoże nawet najbardziej wyrafinowana technika.

Nieważne, czy chcesz wykonać otrzymane w pracy zadanie, czy poszerzyć swoją wiedzę o szeregach czasowych, prawdopodobnie zanim się do tego zabierzesz, będziesz musiał zgromadzone dane odpowiednio przygotować, ...

Get Szeregi czasowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.