Rozdział 4. Symulacje szeregów czasowych

W poprzednich rozdziałach omówiłam kwestie związane ze znajdowaniem i przetwarzaniem danych o charakterze czasowym. Teraz przyjrzymy się sposobom uzyskiwania tego typu danych z różnych symulacji.

Niniejsze omówienie będzie się składać z trzech części. Na początku, zwracając uwagę na różnice powstałe na skutek uwzględnienia upływu czasu, porównamy symulację danych temporalnych z symulowaniem innych rodzajów danych. Następnie przyjrzymy się kilku przykładowym implementacjom. W trzeciej części przeanalizujemy ogólne tendencje związane z symulacją szeregów czasowych.

Znaczna część tego rozdziału poświęcona jest przykładom generującym szeregi czasowe różnego rodzaju. Kolejno omówione zostaną:

  • Symulacja zachowania ...

Get Szeregi czasowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.