Rozdział 6. Modele statystyczne

W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej niektórym ze statystycznych liniowych modeli szeregów czasowych. Modele te powiązane są z regresją liniową, ale w przeciwieństwie do standardowych metod stosowanych do danych przekrojowych, w których zakłada się, że każdy punkt danych jest niezależny, uwzględniają korelacje powstające pomiędzy danymi w tym samym szeregu.

W tym rozdziale omówię:

  • modele autoregresyjne (ang. autoregressive model — AR), modele ze średnią ruchomą (ang. moving average model — MA) i zintegrowane modele autoregresyjne ze średnią ruchomą (ang. autoregressive integrated moving average — ARIMA),
  • modele wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression model — VAR),
  • modele hierarchiczne.

Modele te ...

Get Szeregi czasowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.