Algorytmiczny system rankingowy: szperanie, indeksowanie, ocenianie

Zrozumienie sposobu działania szperania, indeksowania i oceniania przez wyszukiwarki jest przydatne dla wszystkich specjalistów SEO, ponieważ pomaga określić działania, które należy przedsięwziąć, aby osiągnąć własne cele. W tym podrozdziale skupimy się na sposobie działania wyszukiwarek Google i Bing i niekoniecznie oznacza to, że przedstawiona tu wiedza sprawdzi się w przypadku innych popularnych wyszukiwarek, w tym Yandex (Rosja), Baidu (Chiny), Seznam (Czechy) czy Naver (Korea Płd.).

Wyszukiwarki muszą wykonać wiele operacji, nim będą mogły zwrócić trafne wyniki wyszukiwania. Najogólniej rzecz ujmując, składa się to z następujących kroków:

  • Szperania i indeksowania miliardów ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.