Tworzenie optymalnej architektury informacji (IA)

Ułatwienie indeksowania Twojej witryny wiąże się też z ostrożnym rozplanowaniem jej architektury informacji. Dobrze zaprojektowana architektura przyniesie korzyści zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarkom.

Waga logicznego przepływu informacji opartego na kategoriach

W trakcie skanowania Twojej witryny wyszukiwarki internetowe stawiają czoła wielu technicznym wyzwaniom. Roboty indeksujące postrzegają strony internetowe w inny sposób niż ludzie i wynikają z tego pewne ograniczenia, które utrudniają dostęp do treści. Odpowiednio skonstruowana i logiczna architektura witryny może zmniejszyć wpływ tych ograniczeń i zwiększyć korzyści wynikające z ruchu sieciowego i użyteczności serwisu.

U fundamentów ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.