Wyszukiwanie pionowe i nowe szanse

Wyszukiwanie pionowe pojawiło się wraz z wprowadzeniem na rynek głównych wyszukiwarek internetowych. Jednymi z pierwszych wyszukiwarek pionowych były wyszukiwarki obrazów, grup dyskusyjnych i wiadomości, lecz z biegiem czasu pojawiło się wiele nowych właściwości wyszukiwania wprowadzonych przez właścicieli głównych wyszukiwarek i niezależne organizacje.

W rozdziale tym skupimy się na strategiach optymalizacji Twojej witryny pod kątem wyszukiwania pionowego w usługach Google, Yahoo i Bing. Poświęcimy też chwilę na serwis YouTube, który od stycznia 2009 roku jest drugą pod względem popularności wyszukiwarką treści w sieci. Najpierw przyjrzymy się, czym dokładnie dane z woluminów wyszukiwarek pionowych różnią się ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.