Rozdział 1.

Asynchroniczność — teraz i później

Jednym z najważniejszych i jednocześnie najmniej zrozumiałych aspektów programowania w języku takim jak JavaScript jest umiejętność wyrażenia i zdefiniowania tego, jak program działa w określonym czasie.

Nie chodzi mi teraz o to, co się dzieje od początku do końca działania pętli for, której wykonanie oczywiście może zająć pewną ilość czasu (mikrosekundy lub milisekundy). Mam tutaj na myśli raczej to, co się dzieje, gdy pewne fragmenty programu są wykonywane teraz, a inne będą wykonane później — przerwa między teraz i później to okres, w którym nie zachodzi aktywne działanie programu.

Praktycznie każdy nieco bardziej skomplikowany program (zwłaszcza utworzony w języku JavaScript) musi w taki bądź ...

Get Tajniki języka JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.