Rozdział 2.

Wywołania zwrotne

W rozdziale 1. przedstawiłem terminologię oraz koncepcje związane z programowaniem asynchronicznym w języku JavaScript. Skoncentrowaliśmy się na zrozumieniu, że jednowątkowa (czyli jedna w danej chwili) kolejka pętli zdarzeń obsługuje wszystkie zdarzenia (wywołania funkcji asynchronicznych). Poznałeś także różne sposoby, na które wzorce współbieżności wyjaśniają (ewentualne!) relacje zachodzące między jednocześnie wykonywanymi łańcuchami zdarzeń, czyli „procesów” (zadania, wywołania funkcji itd.).

We wszystkich przykładach przedstawionych w rozdziale 1. używane były funkcje jako pojedyncze, niepodzielne jednostki operacji; wewnątrz funkcji polecenia są wykonywane w przewidywalnej kolejności (nad poziomem kompilatora!). ...

Get Tajniki języka JavaScript now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.