O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK C

Przygotowanie serwera za pomocą Ansible

W celu automatyzacji operacji wdrożenia w serwerach nowych wersji kodu wykorzystaliśmy Fabric. Jednak przygotowanie nowego serwera, a także uaktualnienie plików konfiguracyjnych Nginx i Gunicorn zostało pozostawione jako ręczny proces.

Tymczasem jest to rodzaj zadania, którego wykonanie coraz częściej jest zlecane narzędziom typu „zarządzanie konfiguracją” lub „nieustanne wdrożenie”. Chef i Puppet były pierwszymi tego rodzaju narzędziami, w świecie Pythona mamy Salt i Ansible.

Z wymienionych najłatwiej rozpocząć pracę z Ansible. Potrzebne są do tego jedynie dwa pliki instalowane po wydaniu poniższego polecenia:

pip install ansible  # Niestety tylko Python 2.

Plik inventory.ansible umieszczony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required