DODATEK C

Przygotowanie serwera za pomocą Ansible

W celu automatyzacji operacji wdrożenia w serwerach nowych wersji kodu wykorzystaliśmy Fabric. Jednak przygotowanie nowego serwera, a także uaktualnienie plików konfiguracyjnych Nginx i Gunicorn zostało pozostawione jako ręczny proces.

Tymczasem jest to rodzaj zadania, którego wykonanie coraz częściej jest zlecane narzędziom typu „zarządzanie konfiguracją” lub „nieustanne wdrożenie”. Chef i Puppet były pierwszymi tego rodzaju narzędziami, w świecie Pythona mamy Salt i Ansible.

Z wymienionych najłatwiej rozpocząć pracę z Ansible. Potrzebne są do tego jedynie dwa pliki instalowane po wydaniu poniższego polecenia:

pip install ansible  # Niestety tylko Python 2.

Plik inventory.ansible umieszczony ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.