ROZDZIAŁ 8.

TDD na przykładzie witryny prowizorycznej

To jest przyjemność i zabawa, dopóki nie musisz umieścić aplikacji w środowisku produkcyjnym.

Devops Borat1

Nadszedł moment wdrożenia pierwszej wersji budowanej witryny internetowej i jej publicznego udostępnienia. Można się spotkać z opinią, że jeśli programista będzie czekał z wydaniem aplikacji, dopóki nie uzna jej za gotową do wydania, to opóźnienie będzie za duże.

Czy budowana witryna jest możliwa do użycia? Czy jest lepsza niż nic? Czy pozwala na tworzenie list? Tak, tak, tak.

Nie, nie można się jeszcze zalogować. Nie, nie można oznaczyć zadania jako wykonane. Ale czy naprawdę potrzebujemy wymienionych funkcji? Nie całkiem — nigdy nie będziesz miał pewności, w jaki sposób użytkownicy ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.