ROZDZIAŁ 18.

Kończymy „Moje listy” — podejście Outside-In

W tym rozdziale chciałbym przedstawić podejście Outside-In w TDD. W zasadzie to podejście, które stosujemy w książce. Używana przez nas „podwójna pętla” procesu TDD, gdy najpierw tworzymy test funkcjonalny, a następnie testy jednostkowe, stanowi manifestację podejścia Outside-In — projektujemy system od zewnątrz i tworzymy kod w warstwach. Teraz wyraźnie zastosujemy podejście Outside-In, wyjaśnione też zostaną kwestie, które mogą się pojawiać podczas jego użycia.

Alternatywa, czyli podejście Inside-Out

Alternatywą dla Outside-In jest podejście Inside-Out, czyli sposób, w jaki większość osób intuicyjnie pracuje, zanim napotka TDD. Po przygotowaniu projektu naturalną inklinacją jest jego ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.