ROZDZIAŁ 20.

Ciągła integracja

Wraz z rozbudowywaniem witryny nieubłaganie wydłuża się także czas potrzebny na wykonanie wszystkich testów funkcjonalnych. Jeżeli taka sytuacja się utrzyma, wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że przestaniemy się nimi przejmować.

Zamiast pozwolić na ziszczenie się takiego scenariusza, lepiej zautomatyzować wykonywanie testów funkcjonalnych przez konfigurację „ciągłej integracji” (ang. continuous integration) lub też serwera ciągłej integracji. W ten sposób podczas codziennej pracy nad aplikacją można wykonać tylko testy funkcjonalne dla aktualnie opracowywanej funkcjonalności, natomiast serwerowi ciągłej integracji pozostawić automatyczne wykonywanie wszystkich testów i informowanie nas o potencjalnych problemach. ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.