Rozdział 1. Dlaczego Terraform?

Oprogramowanie nie jest uznawane za gotowe, gdy kod działa w komputerze programisty. Nie jest również gotowe po zaliczeniu wszystkich testów lub gdy ktoś stwierdzi: „Można wydać tę aplikację”. Oprogramowanie nie może być uznane za gotowe aż do chwili jego dostarczenia użytkownikowi.

Dostarczanie oprogramowania oznacza wykonanie pracy niezbędnej w celu udostępnienia kodu klientowi, np. uruchomienie tego kodu w serwerach produkcyjnych, utworzenie kodu w sposób odporny na przestój lub maksymalne obciążenie sieci, a także zapewnienie ochrony kodu przed atakami. Zanim zagłębisz się w szczegóły związane z Terraform, warto wykonać krok wstecz i spojrzeć z szerszej perspektywy na to, jak Terraform wpasowuje się w proces ...

Get Terraform now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.