Rozdział 4. Zastosowanie modułów do tworzenia infrastruktury Terraform wielokrotnego użycia

Na końcu rozdziału 3. wdrożyłeś architekturę pokazaną na rysunku 4.1.

Rysunek 4.1. Architektura wdrożenia oparta na mechanizmie równoważenia obciążenia, klastrze serwera WWW i bazie danych

Wprawdzie taka architektura sprawdza się jako pierwsze środowisko, ale zwykle potrzebne są przynajmniej dwa środowiska: jedno przeznaczone do wewnętrznych testów w zespole („robocze”) i drugie dostępne dla rzeczywistych użytkowników („produkcyjne”), co możesz zobaczyć na rysunku 4.2. W idealnej sytuacji oba te środowiska będą praktycznie identyczne, choć w celu zaoszczędzenia ...

Get Terraform now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.