Rozdział 5. Sztuczki i podpowiedzi dotyczące Terraform — pętle, konstrukcje if, wdrażanie i problemy

Terraform to język deklaratywny. Jak się dowiedziałeś z rozdziału 1., stosowanie praktyk IaC w języku deklaratywnym z reguły oznacza przedstawienie znacznie dokładniejszych informacji o tym, co faktycznie zostało wdrożone. Otrzymane informacje są dużo bardziej prawidłowe niż w przypadku języka proceduralnego, więc łatwiej jest uzasadnić stosowanie języka deklaratywnego. Dodatkową korzyścią płynącą z jego użycia jest mniejsza baza kodu. Jednak pewnego typu zadania są znacznie trudniejsze niż w języku proceduralnym.

Przykładowo język deklaratywny zwykle nie ma pętli for, więc być może zastanawiasz się, jak można powtarzać pewne fragmenty logiki ...

Get Terraform now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.