Rozdział 7. Testowanie kodu Terraform

Świat DevOps jest pełen różnych obaw: przed przestojem, utratą danych, złamaniem zabezpieczeń itd. Za każdym razem, gdy wprowadzasz zmianę, zastanawiasz się, czy będzie ona miała jakieś negatywne skutki. Czy będzie można ją przeprowadzić w taki sam sposób w każdym środowisku? Czy spowoduje jakiekolwiek problemy? Jeżeli wystąpią problemy, ile czasu zajmie ich usunięcie? Firma — wraz z rozwojem — ma więcej do stracenia, co powoduje, że proces wdrożenia staje się coraz bardziej przerażający i podatny na błędy. Wiele firm próbuje to złagodzić przez rzadsze wdrożenia, ale wskutek tego są one dużo większe i w rzeczywistości okazują się znacznie podatniejsze na błędy i awarie.

Jeżeli zarządzasz infrastrukturą w ...

Get Terraform now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.