Rozdział 8. Używanie Terraform w zespołach

W trakcie lektury książki i pracy nad przykładowymi fragmentami kodu przez większość czasu samodzielnie wykonywałeś zadania. Jednak w rzeczywistości prawdopodobnie będziesz członkiem zespołu, co oznacza wiele nowych wyzwań. Musisz znaleźć sposób na przekonanie zespołu do używania Terraform oraz innych narzędzi infrastruktury jako kodu (IaC). Być może będziesz musiał stawić czoła sytuacji, w której jednocześnie większa liczba osób próbuje zrozumieć, używać i modyfikować tworzony przez Ciebie kod Terraform. Konieczne będzie określenie, jak umieścić Terraform w używanym stosie narzędzi i jak wdrożyć to narzędzie do systemu pracy stosowanego w firmie.

W rozdziale spróbuję zagłębić się w kluczowe procesy ...

Get Terraform now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.