Rozdział 10. Ataki przeciwko aplikacjom AJAX

System rozproszony to taki, gdzie awaria komputera, o której istnieniu nawet nie wiedzieliśmy, może całkowicie uniemożliwić korzystanie z komputera.

Leslie Lamport

AJAX to skrót od Asynchronous JavaScript and XML. Jest to jedna z najważniejszych technologii w aplikacjach określanych terminem Web 2.0. Różnice pomiędzy aplikacjami Web 2.0 i Web 1.0 są dość czytelne, jeśli przyjrzymy się interakcjom pomiędzy aplikacją a użytkownikiem. Aplikacje Web 1.0 były stosunkowo proste. Wykorzystywano w nich bardzo proste bloki budulcowe: łącza i formularze. Użytkownik klikał na łącza i wypełniał formularze. Kliknięcie łącza lub przycisku Prześlij powoduje przesłanie do aplikacji paczki danych wejściowych. W odpowiedzi ...

Get Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.