Rozdział 12. Testy wielostronne

Autorem niniejszego rozdziału jest Amit Sethi.

Są dwa sposoby opracowywania projektu oprogramowania: jeden polega na wykonaniu go w tak prosty sposób, aby nie było widać oczywistych braków, natomiast drugi na takim jego skomplikowaniu, aby braki nie były widoczne. Pierwsza metoda jest zdecydowanie trudniejsza.

C.A.R. Hoare

Do tej pory pokazaliśmy wiele różnych technik testowania aplikacji internetowych i ich logiki. Testy różniły się poziomem trudności, ale staraliśmy się, by każdy z nich koncentrował się na specyficznym fragmencie aplikacji internetowej. Testowaliśmy podatność na ataki wykorzystujące obsługę danych wejściowych, zarządzanie sesjami lub kodowanie danych. W każdym teście staraliśmy się wyizolować jeden ...

Get Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.