Rozdział 9. Testowanie dostępności

Dostępność — dla niektórych niezbędna, dla wszystkich przydatna.

— W3C WAI

Internet i sieć WWW są obecnie istotnym elementem wielu aspektów naszego życia — korzystamy z nich do kupowania codziennych towarów wraz z dostawą „do drzwi”, komunikowania się z przyjaciółmi i rodziną, uczenia się nowych umiejętności czy śledzenia aktualności ze świata. Mogę jedynie sobie wyobrazić, o ile trudniej byłoby przejść przez pandemię COVID-19 bez łączności, produktywności i informacji dostarczanych przez internet. Udostępnienie tego istotnego udogodnienia wszystkim użytkownikom z trwałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi niepełnosprawnościami określa się terminem dostępności sieci WWW (ang. web accesibility). Do wspomnianej ...

Get Testowanie full stack now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.