Rozdział 11. Testowanie mobilne

Wyobraź sobie dzień bez telefonu komórkowego!

Od czasu pojawienia się smartfonów urządzenia mobilne stały się dla wielu z nas jak dodatkowa ręka. Dzięki dostarczaniu pod nasze drzwi codziennych usług dostępnych po kliknięciu lub przesunięciu palcem wniosły do naszego życia wiele komfortu. Trudno mi znaleźć jakikolwiek inny przedmiot, który służyłby równie wielu celom, co smartfon. Korzystamy z nich do zakupu artykułów spożywczych, ubrań, urządzeń gospodarstwa domowego oraz spełniania innych podstawowych potrzeb. Używamy ich do czytania książek, oglądania filmów, a także do rozrywki — na przykład grania w gry. Smartfony ułatwiają dostęp do bankowości online, płacenie rachunków i organizowanie naszych kalendarzy. ...

Get Testowanie full stack now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.