Rozdział 5. Testowanie danych

Dzięki danym możesz zbudować zaufanie lub je utracić!

Pomyślmy przez chwilę o usługach online, z których korzystasz na co dzień. Przekonasz się, że w zasadzie oferują Ci jedną z dwóch rodzajów usług: sprzedają Ci swoje dane lub zbierają je i przetwarzają w Twoim imieniu. Przykładami pierwszego rodzaju, gdy podstawowa propozycja wartości pochodzi z gromadzenia danych, są: e-commerce, ridehailing, dostawa jedzenia, wypożyczanie (streaming) filmów i aplikacje do gier online. Z kolei do drugiego rodzaju, gdy sednem jest gromadzenie danych, należą: aplikacje do notatek, aplikacje społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i Instagram, blogi i tym podobne! W obu przypadkach dane znajdują się w „centrum galaktyki” aplikacji, ...

Get Testowanie full stack now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.