BIBLIOGRAPHY

Beckum, J. van en & Vlasgeld, G-J., CATS CM editie 2014: Contract management voor opdrachtgever en leverancier, Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2014.

Bernard, P., IT-service management op basis van ITIL® 2011 Editie, Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2013.

Bloem, J., et al., Things – internet van businesskansen, VINT onderzoeksnotitie 1, The Sogeti trend Lab VINT, 2013.

Bon, J. van, Polter, S., Verheijnen, T. & Selm van, L., ISO/IED 20000; een introductie, Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2010.

Boomsma, S. & Borrendam A. van, Kwaliteit van dienstverlening, Alphen aan den Rijn: Samsom, 2000.

Bos, P., Handreiking contractbeheer en contractmanagement, Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2014.

Bos, R., Luchtenberg, ...

Get The Universal Service Desk (USD) - Implementing, Controlling and Improving Service Delivery now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.