Pliki pakietu RPM serwera Tomcat 6.0 dla systemu Linux

W dodatku zamieszczono kod źródłowy wszystkich plików niezbędnych do wygenerowania zestawu pakietów RPM serwera Tomcat 6.0 dla systemu Linux (szczegółowo omówiliśmy je w Rozdział 1.) i linuksowego pakietu RPM przykładowej aplikacji WWW. Kod przykładów od E.1 do E.5 można pobrać pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/tomcat.zip.

Przykład E-1. Plik tomcat.spec

# Plik ten jest konfigurowany za pomocą towarzyszącego pliku build.xml
# narzędzia Ant. Jeśli zamierza się zmienić wartości zmiennych, należy
# to zrobić przez wywołanie polecenia ant procesu budowania (na przykład
# ant -Dpackage.name=to) lub ustawienie wartości właściwości w pliku
# właściwości lub w samym pliku build.xml. Jeżeli jednak ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.