Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Tomcat

Prawidłowa metoda uaktywniania i zatrzymywania Tomcata zależy od tego, w jaki sposób go zainstalowano. Jeśli na przykład Tomcata zainstalowano z linuksowego pakietu RPM, w celu uruchomienia i zatrzymania serwera powinno się skorzystać ze skryptu init dołączonego do tego pakietu. Jeżeli Tomcata zainstalowano w systemie Windows za pośrednictwem graficznego instalatora pobranego pod adresem http://tomcat.apache.org, serwer powinno się włączać i wyłączać tak jak każdą inną usługę systemu Windows. Szczegóły dotyczące każdego z tych przypadków instalacji bazującej na pakietach podano w następnych kilku punktach. Jeśli Tomcata zainstalowano przez pobranie archiwum wersji binarnej (plik z rozszerzeniem .zip ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.