Zmiana lokalizacji katalogu aplikacji WWW

Zależnie od sposobu instalacji i wykorzystywania serwera Tomcat można nie chcieć przechowywać plików aplikacji WWW w drzewie katalogowym dystrybucji Tomcata. Jeśli na przykład planuje się okresową aktualizację instalacji serwera Tomcat, raczej nie powinno się modyfikować jego plików (przykładowo pliku CATALINA_HOME/conf/server.xml, który prawdopodobnie trzeba będzie poddać edycji w celu skonfigurowania Tomcata dla zarządzanej witryny[8]), ponieważ podczas instalowania w drzewie katalogowym Tomcata plików jego nowszej wersji może zostać nadpisany plik server.xml i dowolny inny plik konfiguracyjny dostosowany do posiadanej witryny. Dotyczy to zarówno instalacji pakietu Tomcata przeznaczonego dla określonego ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.