Uruchamianie Tomcata z użyciem portu 80 za pośrednictwem narzędzia opakowującego usługę

Następną metodą uaktywniania Tomcata na porcie 80 z uprawnieniami użytkownika innego niż root jest zastosowanie binarnego narzędzia opakowującego usługę. Jest to program napisany w języku C, który służy tylko do jednego, czyli uruchamiania z uprawnieniami użytkownika innego niż root serwera Java powiązanego z uprzywilejowanym portem systemu operacyjnego innego niż Windows. Pomysł polega na tym, że z uprawnieniami użytkownika root ładuje się narzędzie opakowujące usługę, które tworzy egzemplarz wirtualnej maszyny Java z instancją Tomcata jako oddzielny proces mający możliwość (podobnie do użytkownika root) otwierania gniazd serwerowych w uprzywilejowanych portach ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.