Konfigurowanie wirtualnej maszyny Java

To, jak Tomcat będzie działał, po części zależy od tego, w jaki sposób skonfiguruje się wirtualną maszynę Java, w której obrębie uruchomiono serwer. Jeśli na przykład nie skonfiguruje się wirtualnej maszyny tak, żeby była w stanie wykorzystać maksymalną ilość przydzielonej pamięci sterty, użyje pamięci tylko o domyślnym rozmiarze, co może być niewystarczające dla aplikacji WWW, którą próbuje się uaktywnić. Jeżeli podczas uruchamiania Tomcat nie dysponuje ilością pamięci wystarczającą do załadowania aplikacji WWW, po prostu wyśle strony z błędami do wszystkich klientów internetowych. Jeśli Tomcat ma wystarczająco dużo pamięci, żeby uruchomić aplikację WWW, lecz za mało do przetworzenia liczby jednoczesnych ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.