Zabezpieczenia zarządzane przez kontener

Metody uwierzytelniania zarządzane przez kontener kontrolują to, w jaki sposób są weryfikowane dane użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do chronionego zasobu. Można wyróżnić cztery rodzaje zabezpieczeń zarządzanych przez kontener, obsługiwanych przez serwer Tomcat, z których każde w odmienny sposób uzyskuje dane uwierzytelniające.

Uwierzytelnianie podstawowe

Hasło użytkownika jest żądane w ramach uwierzytelniania HTTP w postaci tekstu zakodowanego za pomocą metody base64.

Uwierzytelnianie szyfrowane

Hasło użytkownika jest żądane w ramach uwierzytelniania HTTP w postaci łańcucha zakodowanego za pomocą algorytmu skrótu.

Uwierzytelnianie formularza

Hasło użytkownika jest żądane w formularzu strony internetowej. ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.