Aplikacja WWW administrująca serwerem Tomcat

Większość działań opisanych w tym rozdziale sprowadza się do stwierdzania, co wymaga zmiany w pliku konfiguracyjnym, identyfikowania pliku XML przeznaczonego do edycji i modyfikowania go, a następnie restartowania Tomcata lub odpowiedniej aplikacji WWW. Na końcu rozdziału zaprezentowano alternatywną metodę wprowadzania zmian w konfiguracji Tomcata (dotyczy jego wybranych wersji).

Wersje Tomcata starsze niż 6.0.0 (w tym 5.5.x i starsze) uwzględniały administracyjną aplikację WWW, która umożliwiała inspekcję i modyfikowanie konfiguracji serwera z poziomu aplikacji WWW działającej w obrębie tej samej instancji Tomcata. Jednak gdy projektanci Tomcata przebudowali go pod kątem gałęzi 6.0, nie pozostawili ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.