Narzędzia testujące obciążenie

Zadaniem postawionym przed większością narzędzi mierzących obciążenie związane z witrynami internetowymi jest zażądanie jednego lub większej liczby zasobów serwera WWW określoną (dużą) liczbę razy i dokładne poinformowanie użytkownika, ile czasu proces ten potrwał z punktu widzenia klienta (lub ile razy w ciągu sekundy strona mogła zostać pobrana). W internecie jest dostępnych wiele narzędzi mierzących obciążenie witryn WWW (pod adresem http://www.softwareqatest.com/qatweb1.html#LOAD znajduje się lista z niektórymi z tych narzędzi). Wśród godnych uwagi narzędzi pomiarowych należy wymienić takie, jak Apache Benchmark (program ab dołączony do dystrybucji serwera httpd Apache dostępnego pod adresem http://httpd.apache.org ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.