Porównanie wydajności serwerów WWW

Wcześniej w rozdziale omówiono kilka klientów HTTP przeprowadzających testy porównawcze. W tym punkcie przedstawimy praktyczny przykład dotyczący serwera Tomcat, który od początku do końca demonstruje procedurę przeprowadzania testu porównawczego, a także przekazuje informacje mogące pomóc skonfigurować Tomcata tak, żeby oferował aplikacji WWW lepszą wydajność.

Testy porównawcze wykonaliśmy dla wszystkich implementacji serwera WWW Tomcata, a także niezależnego serwera httpd Apache i jego modułów, które łączą się z Tomcatem w celu ustalenia, jak efektywna jest każda konfiguracja w przypadku udostępniania statycznej zawartości. Czy serwer httpd Apache jest szybszy niż serwer Tomcat? Jaka jest najszybsza implementacja ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.