Wydajność wirtualnej maszyny Java

Serwer Tomcat nie jest uruchamiany bezpośrednio w systemie operacyjnym komputera. Między jego sprzętem i Tomcatem znajduje się wirtualna maszyna Java i system. W przypadku dowolnej kombinacji systemu operacyjnego i architektury sprzętowej do wyboru jest stosunkowo niewiele kompletnych i pełni zgodnych wirtualnych maszyn Java. W związku z tym większość osób prawdopodobnie pozostanie przy maszynie JVM firmy Sun lub jej implementacji dołączonej do systemu operacyjnego przez jego producenta.

Jeśli celem Czytelnika jest załadowanie najszybszego środowiska uruchomieniowego Java i uzyskanie jak największej wydajności aplikacji WWW, powinno się przetestować Tomcata i aplikację dla każdej wirtualnej maszyny Java dostępnej ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.