Zastosowanie narzędzia SecurityManager

Jedną z sympatycznych cech środowiska uruchomieniowego Java jest to, że umożliwia ono projektantom aplikacji konfigurowanie szczegółowych zasad zabezpieczeń w celu stosowania ograniczeń dla kodu Java za pośrednictwem narzędzia SecurityManager. Z kolei zasady pozwalają akceptować lub odrzucać próbę wyłączenia przez program wirtualnej maszyny Java, uzyskania dostępu do plików lokalnego dysku lub połączenia z arbitralnymi lokalizacjami sieciowymi.

Przez włączenie w przypadku serwerowego oprogramowania Java menedżera zabezpieczeń z dokładnie skonfigurowaną zasadą można zapewnić, że klienty sieciowe ze złymi intencjami nie przejmą kontroli nad maszyną JVM w celu uzyskania dostępu do wszystkiego, co nie zostało ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.