Generowanie samopodpisanego certyfikatu serwera

W celu użycia programu trybu wiersza poleceń o nazwie keytool do utworzenia samopodpisanego certyfikatu X.509 trzeba wygenerować dla serwera parę kluczy, zapisać je w nowym pliku keystore, a następnie za pomocą tej pary kluczy utworzyć samopodpisany certyfikat serwera. Wygenerowanie takiego certyfikatu i skonfigurowanie go w pliku server.xml serwera Tomcat pozwoli mu obsługiwać żądania za pośrednictwem protokołu HTTPS (odmiana protokołu HTTP z szyfrowaniem). Postać wykonywanego polecenia uległa zmianie, począwszy od wersji 1.6.0 środowiska Java (nazywa się je również środowiskiem Java 6). Oto przykład procesu generowania certyfikatu w przypadku środowiska Java w wersji 1.6.0 lub nowszej:

# keytool ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.