Konfigurowanie złącza SSL dla serwera Tomcat

Gdy już certyfikat znajduje się w magazynie kluczy, dodatkowo trzeba tak skonfigurować serwer Tomcat, żeby używał certyfikatu. Sprowadza się to do uruchomienia złącza SSL. W pliku server.xml złącze to jest już skonfigurowane, lecz wyłączone za pomocą komentarzy.

W przypadku serwera Tomcat 6.0 konfiguracja złącza HTTPS zawarta w pliku server.xml wygląda następująco:

<!-- Definiowanie złącza SSL HTTP/1.1 dla portu 8443.
     Złącze używa konfiguracji JSSE. W przypadku zastosowania
     złącza APR złącze SSL powinno korzystać z konfiguracji OpenSSL
     opisanej w dokumentacji złącza APR. --> <!-- <Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" maxThreads="150" scheme="https" secure="true" clientAuth="false" ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.