Element listener

Programiści piszący w języku Java i implementujący aplikację WWW mogą wymagać zastosowania klas składnika nasłuchującego, czyli programów powiadamianych o określonych zdarzeniach (na przykład wykonanie operacji utworzenia lub usunięcia), dotyczących aplikacji WWW w ogólności lub jej wybranej sesji HTTP. Jeśli składniki nasłuchujące są niezbędne, projektanci zapewnią listę nazw klas, które trzeba wdrożyć. Dla każdej klasy w pliku WEB-INF/web.xml należy umieścić element listener.

<listener>
  <listener-class>com.darwinsys.MainContextListener</listener-class>
</listener>

Podpowiedź

Elementu listener zawartego w pliku web.xml nie należy mylić z elementem Listener (omówiony wcześniej w rozdziale) znajdującym się w pliku server.xml serwera ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.