Element servlet-mapping

Domyślnie żądanie dotyczące serwletu musi zawierać w pełni kwalifikowaną nazwę jego klasy. Jednak często pożądane jest zastosowanie dla serwletu aliasu URI, który jest wygodniejszy w użyciu i ukrywa rzeczywistą nazwę klasy Java. Takie mapowanie może być wykonane za pomocą elementu servlet-mapping znajdującego się w pliku WEB-INF/web.xml aplikacji serwletowej. Przy użyciu elementu servlet-mapping serwlety z łatwością można mapować na dowolny wzorzec URI lub nazwę. Załóżmy, że serwlet InitParams zamierza się mapować na zasób URI /ParamsServlet. Przyjmując, że dla tego serwletu utworzono już znacznik servlet, trzeba będzie jedynie dodać następujący wpis elementu servlet-mapping:

<servlet-mapping> <servlet-name>InitParams</servlet-name> ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.