Debugowanie za pomocą narzędzia RequestDumperValve

Sporadycznie pożądane będzie dokładniejsze przyjrzenie się ruchowi sieciowemu (bardzo podobnie jak w przypadku wcześniej omówionej komunikacji z wykorzystaniem narzędzi telnet i nc). Serwer Tomcat zapewnia narzędzie o nazwie RequestDumperValve, które w tym przypadku sprawdzi się znakomicie. Narzędzie można bardzo łatwo skonfigurować. Wystarczy usunąć znak komentarza z wiersza pliku server.xml lub umieścić wiersz w obrębie dowolnego elementu Host lub Context.

<Valve
  className="org.apache.catalina.valves.RequestDumperValve"
/>

Po zrestartowaniu Tomcata uzyska się bardzo szczegółowe dane wyjściowe zapisane w dzienniku dla określonego elementu Server, Host lub Context. Aby przekonać się, jak dużo informacji ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.