Rozdział 10. Klaster węzłów z serwerem Tomcat

W tym rozdziale szczegółowo omówimy proces tworzenia klastra złożonego z wielu komputerów z serwerem Tomcat, które obsługują aplikacje WWW. Można wyróżnić kilka poważnych problemów związanych z uruchamianiem aplikacji WWW na jednym serwerze. Gdy witryna internetowa poprawnie działa i zaczyna odbierać dużą liczbę żądań, w końcu jeden serwer po prostu nie będzie w stanie poradzić sobie z obciążeniem generowanym przez przetwarzane żądania. Innym typowym problemem wynikającym z zastosowania na potrzeby witryny WWW jednego serwera jest powstawanie pojedynczego punktu awarii. Jeśli ten serwer przestanie działać, witryna natychmiast stanie się niedostępna. Niezależnie od tego, czy celem będzie lepsza skalowalność, ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.