Funkcje

Klaster serwera Tomcat 6 implementuje wiele znakomitych funkcji. Poniżej zestawiono ich listę.

Członkostwo w grupie klastra

Każdy węzeł z serwerem Tomcat może być skonfigurowany jako członek jednej lub większej liczby grup klastra. Gdy aktywny węzeł dołączy do grupy, może wysyłać lub odbierać komunikaty od innych węzłów grupy. Struktura serwera Tomcat obsługująca grupy implementuje ich rejestrowanie, rozsyłanie komunikatów dotyczących dołączania do grupy lub odłączania od grupy i wykrywanie awarii węzła.

Składniki przechwytujące komunikaty grupy

Kod serwera Tomcat implementuje kilka klas składnika przechwytującego komunikaty grupy, mogących dostosować transmisję tych komunikatów. Należy tu wymienić składniki przechwytujące, które filtrują ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.