Konfigurowanie replikacji typu wszystko-wszystko

Jest to najbardziej typowa konfiguracja procesu replikowania sesji serwera Tomcat. W tym przypadku występują co najmniej dwa węzły z serwerem Tomcat, z których każdy do pozostałych węzłów klastra wysyła komunikaty procesu replikacji. Konfiguracja ta będzie oferować odporność na awarie, jeśli przestaną działać wszystkie serwery z wyjątkiem jednego. Wynika to stąd, że wszystkie sesje zostaną przełączone na węzeł, który pozostał.

Wadą tej konfiguracji jest to, że ze względu na fakt, że wszystkie komunikaty procesu replikacji trafiają do każdego węzła, wszystkie węzły obciążają procesor w związku z modyfikowaniem sesji w obrębie wszystkich pozostałych węzłów. W efekcie sieć i procesory stają się wyjątkowo ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.