Testowanie replikacji sesji

Aby mieć pewność, że klaster działa zgodnie z oczekiwaniami, powinno się przetestować utworzoną konfigurację. Wśród rzeczy, które powinno się wypróbować, należy wymienić modyfikację sesji, monitorowanie plików dzienników w obrębie innych węzłów (żeby upewnić się, że otrzymują replikowane dane sesji) i testowanie różnych awarii (w celu uzyskania pewności, że sesje są poprawnie przenoszone z jednego węzła na drugi bez utraty danych).

W celu sprawdzenia konfiguracji klastra trzeba wdrożyć rozproszoną aplikację WWW, za pomocą której można wprowadzić zmiany w sesji w bezpieczny i kontrolowany sposób. Tomcat dysponuje aplikacją WWW zawierającą przykładowe serwlety, z których jeden umożliwia użytkownikowi wprowadzenie nazwy ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.