Rozdział 11. Wysyłanie wiadomości e-mail

Jednym z podstawowych sposobów komunikowania się aplikacji ze światem jest poczta elektroniczna. Począwszy od rejestracji użytkowników, przez instrukcje dotyczące resetowania hasła, po wiadomości promocyjne, możliwość wysyłania poczty elektronicznej jest istotną funkcją. W tym rozdziale dowiesz się, jak formatować i wysyłać e-maile za pomocą platform Node i Express, aby ułatwić sobie komunikację z użytkownikami.

Ani Node, ani Express nie dysponują wbudowanym mechanizmem wysyłania poczty elektronicznej, dlatego musimy skorzystać z zewnętrznego modułu. Polecam doskonały pakiet Nodemailer (http://bit.ly/2Ked7vy) Andrisa Reinmana. Zanim zagłębimy się w konfigurację biblioteki Nodemailer, zapoznajmy się z ...

Get Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.