Rozdział 1. Wprowadzenie do technologii Express

JavaScriptowa rewolucja

Przed omówieniem głównej tematyki tej książki opiszę pokrótce tło i kontekst historyczny poruszonych dalej zagadnień. Sprowadza się to do informacji o języku JavaScript i technologii Node. Era JavaScriptu jest w pełnym rozkwicie. JavaScript, mimo skromnych początków jako język skryptowy wykonywany po stronie klienta, ostatecznie nie tylko zyskał popularność jako technologia frontendowa, lecz dzięki technologii Node rozwinął się w kierunku działania po stronie serwera.

Cały stos technologiczny oparty na JavaScripcie niesie ze sobą wyraźną obietnicę: koniec z przełączaniem kontekstu! Nie musimy już przełączać toku myślenia z JavaScriptu na PHP, C#, Ruby lub Pythona (lub inny ...

Get Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.